Διαχείριση και μεταφορά ποσίμου νερού και λυμάτων

Αρχική/Λύσεις/Βιομηχανικός Αυτοματισμός/Διαχείριση και μεταφορά ποσίμου νερού και λυμάτων

Ο έλεγχος αντλιοστασίων μεταφοράς και διανομής νερού καθώς και ο έλεγχος μονάδων επεξεργασίας νερού και λυμάτων αποτελούν σημαντικό τομέα δραστηριοποίησης της EOS. Η EOS διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και την τεχνογνωσία για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη:

  • Τοπικών σταθμών (αντλιοστασίων) μεταφοράς νερού / λυμάτων.
  • Κέντρων Απομακρυσμένης διαχείρισης και ελέγχου δικτύων.
  • Ασυρμάτων και ενσύρματων δικτύων τηλεμετρίας.
  • Συστημάτων Μέτρησης ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών δικτύων.
  • Συστημάτων ελέγχου μονάδων επεξεργασίας. (Διυλιστήρια, αφαλάτωση, βιολογικός καθαρισμός)