Οι εξορύξεις, υπόγειες ή επιφανείας, απαιτούν συστήματα ελέγχου και επικοινωνιών που εφαρμόζουν αφενός τη σύγχρονη τεχνολογία και αφετέρου λόγο των ειδικών συνθηκών πολύ περισσότερο συστήματα και εξειδικευμένο εξοπλισμό που θα εξασφαλίζει τη βέλτιστη, αδιάλειπτη και αξιόπιστη λειτουργία. Η EOS με την εμπειρία ολοκληρωμένων έργων διαθέτει εξειδίκευση στην υλοποίηση συστημάτων όπως:

 • Εφαρμογές εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων λειτουργίας συστημάτων εξόρυξης και βοηθητικού εξοπλισμού (SCADA).
 • Έλεγχος συστημάτων διεργασίας εξόρυξης (PLC systems).
 • Εφαρμογές συστημάτων ελέγχου απομάκρυνσης υδάτων (Dewatering).
 • Εφαρμογές ελέγχου διανομής ισχύος.
 • Ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων υπογείων και υπέργειων εγκαταστάσεων (VHF, UHF, WiFi, Mesh)
 • Ασύρματα δίκτυα επικοινωνιών υπογείων τεχνολογίας Leaky Feeder.
 • Εφαρμογές παρακολούθησης και ελέγχου εξοπλισμού υπογείων και υπέργειων εγκαταστάσεων.
 • Έλεγχος προσπέλασης και θέσης προσωπικού, εξοπλισμού και οχημάτων.
 • Έλεγχος περιβαλλοντικών παραμέτρων.
 • Συστήματα ελέγχου μεταφορικών ταινιών και καταστολής πυρκαγιάς.
 • Έλεγχος αντλιών και ανεμιστήρων.
 • Σύστημα ειδοποίησης εγγύτητας, αποτροπής ατυχημάτων.
 • Συστήματα ειδοποίησης εκτάκτου ανάγκης.

Η EOS AE διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό που έχει την δυνατότητα σχεδιασμού, υλοποίησης, θέσης σε λειτουργία και υποστήριξη των εξειδικευμένων λύσεων για τον εξορυκτικό κλάδο.