Συστήματα ελέγχου Σηράγγων

Αρχική/Λύσεις/Σήραγγες – Tunneling/Συστήματα ελέγχου Σηράγγων

Στη φάση της κατασκευής αλλά και στη φάση λειτουργίας των σηράγγων απαιτείται η απρόσκοπτη λειτουργία συστημάτων υποστήριξης λειτουργίας, ασφαλείας και ελέγχου.

Τα ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου καθώς και οι υπηρεσίες που παρέχονται από την EOS στην διάρκεια της κατασκευής μιας σήραγγας είναι:

 • Έλεγχος περιβαλλοντικών παραμέτρων.
 • Συστήματα ελέγχου μεταφορικών ταινιών.
 • Συστήματα καταστολής σκόνης και καταστολής πυρκαγιάς.
 • Έλεγχος συστήματος εξαερισμού, έλεγχος αντλιών και ανεμιστήρων.

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της σήραγγας η EOS μπορεί επίσης να προσφέρει ένα μεγάλο εύρος λύσεων με το πλεονέκτημα της παρακολούθησης και του έλεγχου από ένα και μόνο σύστημα. Οι λύσεις που παρέχει η EOS για τις μόνιμες λειτουργίες μια σήραγγας είναι:

 • Εφαρμογές εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA).
 • Εφαρμογές ελέγχου κυκλοφορίας (Traffic Management Systems).
 • Συστήματα αυτοματισμών (PLC systems).
 • Δημιουργία δικτύου μεταφοράς δεδομένων.
 • Έλεγχος περιβαλλοντικών παραμέτρων.
 • Συστήματα ελέγχου μεταφορικών ταινιών.
 • Συστήματα καταστολής σκόνης και καταστολής πυρκαγιάς.
 • Έλεγχος συστήματος εξαερισμού, έλεγχος αντλιών και ανεμιστήρων.