Υπηρεσίες

Αρχική/Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες μας

Η EOS Βιομηχανικές εφαρμογές ΑΕ παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού και βιομηχανικών δικτύων. Oι υπηρεσίες της EOS αφορούν:

 • Μελέτη και σχεδιασμό συστημάτων και διεργασιών.
 • Βελτίωση, αναβάθμιση συστημάτων και διεργασιών.
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία.
 • Τεκμηρίωση και εκπαίδευση.
 • Προληπτική συντήρηση και Υποστήριξη.

Οι αναφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται από τους έμπειρους μηχανικούς της EOS σε μικρά έργα, όπως το σύστημα ελέγχου ενός μηχανήματος καθώς επίσης και σε σύνθετα έργα όπως διεργασίες και γραμμές παραγωγής που έχουν ως αντικείμενο:

 • Δημιουργία συστημάτων ολοκληρωμένου έλεγχου παραγωγικής διεργασίας και γραμμών παραγωγής (ΤΙΑ).
 • Εφαρμογές εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA).
 • Έλεγχος συστημάτων παραγωγικής διεργασίας (PLC systems).
 • Όργανα μετρήσεων διεργασίας (Instrumentation).
 • Εφαρμογές τηλεμετρίας και συστημάτων απομακρυσμένου ελέγχου (Telemetry).
 • Δίκτυα βιομηχανικών επικοινωνιών (Industrial Networks).
 • Εφαρμογές επικοινωνιών υπογείων Leaky Feeder (VHF, UHF, Wi-Fi, Mesh).
Περισσοτερα