Προσέγγιση

Αρχική/Υπηρεσίες/Προσέγγιση

Η EOS προσεγγίζει το έργα με γνώμονα την πλέον ορθολογική από άποψη κόστους – ωφέλειας, λύση. Η EOS μελετά με προσοχή τις λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις κάθε έργου , ανεξαρτήτως μεγέθους, ώστε να διαμορφώσει και να προσφέρει μια άρτια λύση που αντιμετωπίζει τις ανάγκες, διασφαλίζει την μελλοντική προοπτική σε συνδυασμό με την βελτιστοποίηση της απόδοσης σε σχέση με το κόστος του έργου.

Η EOS Εφαρμόζει τεχνολογίες υλοποίησης που είναι σύγχρονες (advanced) αλλά ταυτόχρονα δοκιμασμένες. Η πλατφόρμα που θα στηριχθεί πρέπει να είναι σταθερή και δοκιμασμένη. Οι τεχνολογίες που θα επιλεγούν σαν η καλύτερη λύση πέραν από την ποιότητα πρέπει να έχουν και ανάλογη απόδοση ώστε να ικανοποιούνται οι μελλοντικές ανάγκες, δηλαδή επεκτασιμότητα και τέλος να εξασφαλίζεται η επένδυση, δηλαδή μακροβιότητα της πλατφόρμας Εξοπλισμού και Λογισμικού. Οι επιλεγμένες τεχνολογίες θα πρέπει να εξασφαλίζουν την μακροζωία του έργου, με τις συνεχείς βελτιώσεις και προσαρμογές του, για τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται. Η υλοποίηση παρόμοιων έργων που είναι μία μακρά διαδικασία και πορεία, δεν είναι στιγμιαία και βασίζεται κυρίως στους ανθρώπους και όχι αποκλειστικά στη χρηματοδότηση ή την τεχνολογία. Οι χρήστες των συστημάτων είναι άνθρωποι με λογική, ιστορική μνήμη και κυρίως με κριτική ικανότητα του νέου έναντι του παλαιού.

Τα έργα δηλαδή βασίζονται και στις σύγχρονες τεχνολογίες αλλά κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό και την οργάνωσή του σε αποτελεσματικές μονάδες και δομές διοίκησης.

Τα βασικά λειτουργικά κριτήρια για τον σχεδιασμό των έργων μας είναι τα εξής:

Ως προς τα Πρότυπα:

• Εμμονή στα διεθνή πρότυπα (standards)
• Προστασία της επένδυσης έναντι τεχνολογικής απαξίωσης
• Ελάχιστη δυνατή δέσμευση του πελάτη από κατασκευαστές H/W και S/W

Ως προς τις Εφαρμογές:

• Ομοιόμορφο, φιλικό, γραφικό (GUI) περιβάλλον προς τους τελικούς χρήστες
• Κάλυψη όλων των αναγκών οι οποίες θα καταγραφούν κατά τη φάση της ανάλυσης
• Πλήρης τεχνική τεκμηρίωση για εύκολη συντήρηση και επεκτασιμότητα των εφαρμογών
• Πλήρη εγχειρίδια συντήρησης και χρήσης

Ως προς τον Εξοπλισμό και το Λογισμικό Συστήματος:

• Ελαχιστοποίηση των αναγκών σε υλικό και λογισμικό συστήματος για απλότητα και μείωση της επένδυσης
• Ομοιομορφία και τεχνολογικό state-of-the-art του υλικού και του λογισμικού συστήματος για ευκολότερη συντήρηση και μεγαλύτερη ευκολία επέκτασης του συστήματος
• Δυνατότητα εύκολης επέκτασης (scalability) με προσθήκη νέων μονάδων

Ως προς τη Συνολική Επένδυση:

• Ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους
• Ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης
• Βέλτιστη εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών του πελάτη

Ως προς τις Υπηρεσίες Υποστήριξης:

• Εκπαίδευση των χρηστών, τεχνικών και εκπαιδευτών σε όλα τα θέματα που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος
• Δημιουργία ειδικής ομάδας στελεχωμένη με εξειδικευμένο προσωπικό για την απρόσκοπτη υποστήριξη του πελάτη.

Η επιτυχία στην ανάπτυξη των έργων κρίνεται σε μεγάλο βαθμό από την ικανοποίηση βασικών τεχνικών κριτηρίων, τα οποία πρέπει να διέπουν αφενός τον εξοπλισμό και αφετέρου το λογισμικό των εφαρμογών. Τα κριτήρια σχεδιασμού που η EOS θεωρεί βασικά και θα ικανοποιήσει με την τεχνική της λύση, περιγράφονται παρακάτω:

  • Διαθεσιμότητα. Πλήρη λειτουργία του συστήματος, κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη χρησιμοποίησής του.

  • Ευκολία χρήσης. Εύκολη λειτουργία και ελάχιστος κόπος στην προετοιμασία δεδομένων εισόδου.

  • Αποδοτικότητα. Αποδοτική λειτουργία των συστημάτων και ικανοποιητική χρόνοι απόκρισης.

  • Ασφάλεια. Ασφάλεια στην προσπέλαση σε επίπεδο εξοπλισμού, λειτουργικού συστήματος και εφαρμογών.

  • Ακεραιότητα δεδομένων. Ακεραιότητα και προστασία των αποθηκευμένων δεδομένων έναντι σφαλμάτων.

  • Συντηρησιμότητα. Δυνατότητα εύκολης και με μικρό κόστος συντήρησης όλων των συστατικών στοιχείων του έργου.

  • Αναβαθμισιμότητα. Δυνατότητα εύκολης αναβάθμισης όλων των συστατικών στοιχείων του έργου.

  • Μεταφερσιμότητα. Ανεξαρτητοποίηση των εφαρμογών από συγκεκριμένο εξοπλισμό και λογισμικό συστήματος.

  • Διαλειτουργικότητα. Δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ υπολογιστικών συστημάτων διαφορετικών προμηθευτών.